Giải pháp nghiệp vụ Bộ Y tế
Các giải pháp nghiệp vụ Bộ Y tế được cung cấp và tư vấn bở ETC sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ mô hình, cách thức quản lý và phục vụ tối ưu nhu cầu nhân dân.
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết >>
Giải pháp nghiệp vụ Bộ Y tế gồm có

Hệ thống thông tin Y tế

- Các hệ thống quản lý danh sách bệnh nhân, bao gồm:
+ Hệ thống quản lý khách hàng tập trung.
+ Hệ thống chăm sóc khách hàng tập trung/phi tập trung.
- Các hệ thống quản lý các phòng khám, nhà thuốc:
+ Hệ thống quản lý các phòng khám nhà thuốc vật lý tập trung/phi tập trung
+ Hệ thống các phòng khám, nhà thuốc online
- Cung cấp các phần mềm kế toán, quản lý hàng hóa tồn kho cho các phòng khám, nhà thuốc
- Cung cấp các giải pháp thanh toán liên quan, các giải pháp tích hợp vào các cổng thanh toán phổ biến hiện tại.

Hệ thống quản lý sức khỏe cá nhân

- Các Hệ thống theo dõi sức khỏe cá nhân sử dụng các thiết bị IoT:
+ Cung cấp các thiết bị IoT cho khách hàng cá nhân
+ Cung cấp giải pháp tích hợp diện rộng cho khách hàng doanh nghiệp
- Các Hệ thống hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận các dịch vụ y tế:
+ Cung các giải pháp hỗ trợ y tế từ xa
+ Cung cấp các dịch vụ mà theo đó các khách hàng cá nhân có thể tiếp cận các loại hình dịch vụ y tế
- Cung cấp giải pháp thanh toán cá nhân liên quan đến các dịch vụ y tế.
+ Cung cấp các giải pháp thanh toán liên quan, các giải pháp tích hợp vào các cổng thanh toán phổ biến hiện tại.

Hệ thống phần mềm cho Hệ thống y tế

- Phát triển hệ thống phần mềm chẩn đoán hình ảnh (X-quang, Nội soi ...):
+ Phát triển các hệ thống điều khiển các thiết bị y tế từ xa, không cần tác động của con người
+ Cung cấp giải pháp quản lý trực tuyến 24/7 với các thiết bị y tế.
- Phát triển phần mềm cho các thiết bị kiểm tra y tế
- Phát triển phần mềm cho các thiết bị hỗ trợ điều trị y tế

Hệ thống thanh toán/bồi thường cho Bảo hiểm y tế

- Hệ thống quản lý hồ sơ bảo hiểm:
+ Hệ thống quản lý hồ sơ bảo hiểm tập trung theo từng đối tượng khách hàng
+ Hệ thống phân tích, đánh giá và cảnh báo sớm các nguy cơ đối với các khách hàng đang tham gia bảo hiểm
- Hệ thống quản lý quy trình bồi thường bảo hiểm:
+ Các Hệ thống xử lý quy trình bồi thưởng bảo hiểm online 24/7
+ Các hệ thống phản hồi, chăm sóc khách hàng tham gia bảo hiểm
- Cung cấp các giải pháp thanh toán liên quan, các giải pháp tích hợp vào các cổng thanh toán phổ biến hiện tại.